2005-02-17

Resultat av radonmätningen

Jag skriver såsom det står på rapporten:

******************
Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens strålskyddsinstitut 1994-09-20.
Detektorerna exponerade under tiden 2004-10-28 -- 2005-01-31.
De ankom till Gammadata och förbehandlades 2005-02-01. De mättes 2005-02-03.

Uppmätta radongashalter:
Vardagsrum 420 +/- 50
Gillestuga 410 +/-50

Provningsresultat:
Årsmedelsvärde 410 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter)

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3 (avser årsmedelsvärdet). Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelsvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

******************
Det är nästan identiskt resultat som korttidsmätningen visade, ja det är till och med lite bättre. Men nu har ju gränsvärdet för människors hälsa sänkts från 400 till 200 Bq/m3, vilket betyder att vi måste göra någonting för att försöka få ner värdet ytterligare.

Jag kommer att ta kontakt med samma kille som hjälpte oss i september. Han har bland annat föreslagit luftspalter i alla fönster. Nu kan jag söka bidrag för detta eftersom vi nu gjort en långtidsmätning.

Inga kommentarer: